Andrzej Dec https://www.andrzejdec.pl Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Tue, 20 Aug 2019 10:12:46 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 Zabudowa podcieni w Galerii Rzeszów https://www.andrzejdec.pl/zabudowa-podcieni-w-galerii-rzeszow/ https://www.andrzejdec.pl/zabudowa-podcieni-w-galerii-rzeszow/#respond Tue, 20 Aug 2019 10:12:46 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1697 Wniosek inwestora o taką zmianę planu, która umożliwiłaby zabudowę tych podcieni, wywołał swego czasu burzliwą dyskusję i został przez radnych odrzucony. Na zdjęciu poniżej wizualizacja.

Radni zgodzili się jedynie na dobudowę szybów windowych do hotelu oraz wybudowanie po zachodniej stronie galerii wysokiego budynku mieszkalnego lub biurowego i w tym celu podjęli uchwałę o przystąpieniu do stosownej zmiany planu. Wydawało się nam wtedy, że inwestor ostatecznie zrezygnował z tej zabudowy, gdyż przysłał następujące pismo . Nie minęło jednak wiele miesięcy, gdy dostaliśmy pismo kolejne, wywracające poprzednie deklaracje.  

W efekcie, spełniając oczekiwania inwestora, Prezydent na najbliższą sesję skierował kolejny projekt uchwały o zmianie planu. Jej skutkiem miałaby być zgoda na zabudowę podcieni i rezygnacja z dopuszczenia szybów windowych. Ja w przedstawionej argumentacji nie znajduję niczego nowego, więc nie zamierzam głosować inaczej, jednak od poprzedniego głosowania w radzie przybyło nam dwie panie radne z Matysówki, więc trudno przewidzieć, jaki tym razem będzie werdykt.

A warto dodać, że nasz dotychczasowy sprzeciw wobec tych zamiarów brał się przede wszystkim z przekonania, iż plan i projekt galerii jest projektem skończonym i jakakolwiek ingerencja w jej kształt powinna być szczególnie uzasadniona. W tym przypadku zaś, osłonięty od deszczu obszar przed głównym wejściem pełni niezwykle istotną funkcję publiczną i jego zmniejszenie przesunie ludzi bliżej ruchliwego skrzyżowania i radykalnie pogorszy jakość tej przestrzeni. Tym bardziej, że w pierwotnych założeniach planowano tam dodatkowy prawoskręt, który z niejasnych powodów nie został wybudowany.

 

]]>
https://www.andrzejdec.pl/zabudowa-podcieni-w-galerii-rzeszow/feed/ 0
Światełko w tunelu ws WZ-tek? https://www.andrzejdec.pl/swiatelko-w-tunelu-ws-wz-tek/ https://www.andrzejdec.pl/swiatelko-w-tunelu-ws-wz-tek/#respond Mon, 13 May 2019 13:50:53 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1689 Fatalne dla zagospodarowania przestrzennego naszych miast praktyki wydawania tzw. WZ-tek, akceptowane przez sądy i samorządowe kolegia odwoławcze, są powszechnie znane i krytykowane. Ich skutkiem jest coraz powszechniejsza opinia, że miastami rządzą deweloperzy, a jakość miejskiej przestrzeni spada.

Jednak ostatnie rozstrzygnięcie SKO w Rzeszowie w sprawie planowanej zabudowy wzgórz zalesiańskich powyżej ulicy Spacerowej pozwala mieć nadzieję, że przynajmniej nasze Kolegium zechce bliżej przyjrzeć się kolejnym tego typu decyzjom. Trzeba jedna przy tym dodać, że stowarzyszenie Spacerówka, które  wniosło skuteczne odwołanie, skorzystało z pośrednictwa kancelarii prawnej, która – jak się można domyślać – przedstawiła fachową prawniczą argumentację.  

Konkluzja decyzji SKO

Uwzględniając odwołanie od miejskiej decyzji o WZ dla fragmentu tego obszaru, Kolegium w konkluzji stwierdziło: „…organ odwoławczy zmuszony jest stwierdzić, iż sporządzona w sprawie analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu jest nierzetelna, traktując wybrane do porównania działki wybiórczo i w dowolny sposób, i jako taka nie może stanowić podstawy ustalenia cech nowej zabudowy. Analiza ta nie opisuje bowiem w sposób kompletny charakterystycznych parametrów zabudowy istniejącej w obszarze analizowanym, zaś uzasadnienie decyzji nie wyjaśnia przyjętego w sentencji sposobu (i podstawy prawnej) ukształtowania tych parametrów.”

Szczegóły uzasadnienia

Zainteresowanym szczegółami dołączam lekko skompilowane, szersze fragmenty uzasadnienia (sprawa ma sygnaturę SKO.415/66/2019).

„W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizy i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Bierze się pod uwagę cechy zabudowy występującej w obszarze analizowanym lub na działkach sąsiednich.

Przepisy wskazują sposób ustalenia poszczególnych parametrów planowanej zabudowy, odnosząc ich wielkości do wyników analizy zabudowy występującej właśnie w obszarze analizowanym lub na działkach sąsiednich. Stwierdzić należy, iż przyjęte do analizy działki, wskazują na dość wybiórcze i dowolne traktowanie lub też w ogóle nie wskazuje jakie działki stanowiły przedmiot analizy. Nie ulega wątpliwości, iż ustalenie średnich wartości parametrów zabudowy musi uwzględniać w analizie urbanistycznej wszystkie nieruchomości znajdujące się w obszarze analizowanym, a nie tylko niektóre z nich wybrane na podstawie dowolnej metody. Co do zasady parametry zabudowy ustalane są na podstawie średnich wskaźników danej wielkości w obszarze analizowanym, z możliwością odstępstw, o ile wynika to z analizy. Odstępstwa jednak, jako wyjątki od zasady winny być umotywowane, jeżeli bowiem normy prawne dopuszczają określone odstępstwa od sztywnych reguł, to każdorazowo wymagają uzasadnienia, które znajdzie odzwierciedlenie w zgromadzonym w toku postępowania wyjaśniającego materiale dowodowym.

W zakresie dotyczącym ustalenia szerokości elewacji frontowej, analogicznie jak w odniesieniu do ustaleń związanych ze średnim wskaźnikiem powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – dowolnie, bez żadnej zasady dobrano działki do porównania (tylko część działek jest ta sama jak przy analizie parametru wielkości pow. zabudowy) co nakazuje uznać za wadliwe i niepełne ustalenia organu w zakresie średniego wskaźnika szerokości elewacji frontowej zabudowy istniejącej w sąsiedztwie urbanistycznym.”

]]>
https://www.andrzejdec.pl/swiatelko-w-tunelu-ws-wz-tek/feed/ 0
Składowanie odpadów w Rzeszowie https://www.andrzejdec.pl/skladowanie-odpadow-w-rzeszowie/ https://www.andrzejdec.pl/skladowanie-odpadow-w-rzeszowie/#respond Sat, 04 May 2019 07:12:29 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1677 Sejmik Podkarpacki wyznaczył w Rzeszowie, na terenie bazy PKS przy ul. Towarowej 12, miejsce do przejściowego składowania transportowanych odpadów, które zostały zatrzymane przez upoważnione do tego służby. Ta decyzja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem władz Miasta, jak i licznych mieszkańców. I chociaż docierają do nas sygnały o zamiarze wycofania się z tego pomysłu, to Sejmik do ostatniej sesji 29 kwietnia nie wprowadził żadnej zmiany i ustanowiony 2 miesiące temu przepis nadal obowiązuje. Dlatego z inicjatywy p. Poseł Krystyny Skowrońskiej została podjęta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, której celem jest wykreślenie tej lokalizacji z Planu Gospodarki Odpadami.

Projekt stosownej uchwały jest tutaj: UCHWAŁA sejmiku NR. – projekt.  Aby trafiła ona pod obrady Sejmiku, potrzebne jest 1000 podpisów mieszkańców województwa. Apeluję zatem o pomoc w spełnieniu tego wymogu i zaangażowanie się w ich zebranie.

Wzór listy do zbierania tych podpisów jest również w załączeniu – Wzór karty podpisów. Formalności wymagają także dołączenia do obu tych dokumentów klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Jest następująca: Klauzula informacyjna RODO. Nie sądzę wprawdzie, żeby warto było ją czytać, ale dla porządku ją również zamieszczam. 

]]>
https://www.andrzejdec.pl/skladowanie-odpadow-w-rzeszowie/feed/ 0
Program wsparcia wymiany pieców https://www.andrzejdec.pl/program-wsparcia-wymiany-piecow/ https://www.andrzejdec.pl/program-wsparcia-wymiany-piecow/#respond Mon, 21 Jan 2019 10:38:31 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1674 W ramach stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (Rzeszów i 12 okolicznych gmin) przygotowywane są projekty, których celem jest poprawa jakości powietrza w naszym otoczeniu. Załączony materiał pochodzi z listopada 2018r.

informacja o projektach kotły i oze

             

]]>
https://www.andrzejdec.pl/program-wsparcia-wymiany-piecow/feed/ 0
Stanowiso Związku Miast Polskich ws ochrony powietrza https://www.andrzejdec.pl/stanowiso-zwiazku-miast-polskich-ws-ochrony-powietrza/ https://www.andrzejdec.pl/stanowiso-zwiazku-miast-polskich-ws-ochrony-powietrza/#respond Mon, 14 Jan 2019 12:18:10 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1666 Prezydent Gliwic sformułował i wysłał do Marszałka Senatu, a Związek Miast Polskich zaakceptował, jako swoje, 9 postulatów w zakresie ochrony powietrza. Mówiono o nich na zgromadzeniu ogólnym ZMP w Żywcu – 1. marca 2018r. W skrócie przedstawiają się tak, jak niżej, a w oryginale niektóre z nich mają jeszcze króciutkie uzasadnienie lub dopowiedzenie.

 1.  Wprowadzenie standardów emisji zanieczyszczeń dla małych i średnich urządzeń grzewczych na paliwa stałe, które byłyby kontrolowane na kominie/czopuchu każdej instalacji grzewczej o mocy od 3kW do 1 MW w warunkach rzeczywistych.
 2. Wprowadzenie obowiązku podłączenia się do istniejących sieci ciepłowniczych w centrach miast.
 3. Nadanie dodatkowych uprawnień i obowiązków służbom kominiarskim, które prowadziłyby cykliczne kontrole małych i średnich urządzeń na paliwa stałe.
 4. Nałożenie na obywateli obowiązku poddawania się cyklicznym kontrolom prowadzonym przez służby kominiarskie (art. co 2 lata) w zakresie spełniania standardów emisyjnych przez użytkowane przez nich instalacje grzewcze na paliwa stałe.
 5. Wyeliminowanie z obrotu detalicznego odpadowych paliw węglowych (flotokoncentratów, mułów).
 6. Opracowanie i przyjęcie aktem prawa krajowego referencyjnej metodyki wykrywania nielegalnego spalania odpadów w indywidualnych paleniskach grzewczych.
 7. Rozszerzenie uprawnień mandatowych straży miejskich w zakresie kontroli spełniania obowiązku wynikającego z uchwał przyjętych przez sejmiki wojewódzkie w trybie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 8. Utworzenie krajowych mechanizmów wsparcia dotacyjnego, prostych
  i dostępnych dla każdego obywatela, który planuje usunąć pozaklasowe urządzenia grzewcze na paliwo stałe i ewentualnie połączyć to z modernizacją cieplną budynku.
 9. Uruchomienie specjalnego rządowego programu wsparcia dla najuboższych celem zniwelowania ubóstwa energetycznego przy przechodzeniu na droższe i czystsze nośniki energii.

Od siebie (A.D.) chciałbym dodać dwie uwagi.

 1. Realizacja punktów 3 i 4 oznacza w praktyce stworzenie pełnej bazy danych o tym, kto czym się ogrzewa. Bez tego wszelkie działania kontrolne i weryfikujące będą skazane na fragmentaryczność. Sądzę, że nie czekając na zlecenie takich zadań kominiarzom, gminy mogłyby już rozpocząć gromadzenie takich wiarygodnych danych, bo to jest działanie czasochłonne.
 2. Powyższy zakres niezbędnych działań po raz kolejny pokazuje, że akcja przeciwsmogowa wymaga nie tylko pełnej współpracy parlamentu, rządu i samorządu, ale przede wszystkim dużych pieniędzy. A dzisiaj ich nie ma. Dlatego obawiam się, że rząd będzie musiał sięgnąć do naszych kieszeni. Inaczej mówiąc, chcąc w miarę szybko poprawić stan powietrza w Polsce (nie tylko w miastach), będziemy musieli za to zapłacić. Bo czystsze powietrze jest warte dużych pieniędzy.

 

]]>
https://www.andrzejdec.pl/stanowiso-zwiazku-miast-polskich-ws-ochrony-powietrza/feed/ 0
Bezpartyjni Samorządowcy w Sejmiku Dolnośląskim i podatek miedziowy https://www.andrzejdec.pl/bezpartyjni-samorzadowcy-w-sejmiku-dolnoslaskim-i-podatek-miedziowy/ https://www.andrzejdec.pl/bezpartyjni-samorzadowcy-w-sejmiku-dolnoslaskim-i-podatek-miedziowy/#respond Sat, 24 Nov 2018 08:44:59 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1663 Partia o nazwie „Bezpartyjni Samorządowcy” (BS) dogadała się w Sejmiku Dolnośląskim z PiS i wspólnie przejęli tam władzę. Ile PiS będzie musiał za to zapłacić, nie do końca wiadomo, bo nie jest znana lista funkcji i stanowisk, jakie działacze, sympatycy i rodziny członków tej partii otrzymają. Jedna obietnica jest pewna. PiS, który przed wyborami 2015 roku mamił mieszkańców Zagłębia Miedziowego zniesieniem tzw. podatku miedziowego (osobiście obiecywała im to przyszła premier Beata Szydło), teraz obiecał jego modyfikację, polegającą na tym, że 5% z niego zasili miejscowe samorządy.

Tymczasem, moim zdaniem, ten podatek obciążający KGHM jest słuszny, bo pozwala pobrać od świetnie się mającego Kombinatu, opłatę za eksploatację naszego wspólnego zasobu. Opłata ta wspiera budżet państwa i od jej wprowadzenia w 2012 r. przekroczyła właśnie 10 mld zł. Wytargowana przez BS modyfikacja podatku miedziowego w niczym nie ulży KGHM (to jest od początku główny powód zwalczania tego podatku przez środowiska lokalne Zagłębia), a oznacza w istocie przesunięcie części środków budżetu państwa na rzecz społeczności, które należą do najbogatszych w Polsce (średnia płaca wynosi tam ok. 10 tys złotych) To ta świetna sytuacja finansowa m.in. pomogła jednemu z liderów BS i jednocześnie prezydentowi Lubina, Robertowi Raczyńskiemu piąty raz z rzędu wygrać wybory. Teraz PiS, aby uzyskać władzę w Sejmiku, postanowił jeszcze dodatkowo zasilić ten region, kosztem przecież pozostałych podatników. Co to ma wspólnego ze sprawiedliwością, niech sobie każdy odpowie sam.

Na marginesie tego tematu. Jakoś tak jest, że na scenie politycznej zawsze musi istnieć partia zwana obrotową. Często bezideowa, a zdolna do współpracy z każdym, kto odpowiednio zapłaci. Kiedyś takim mianem obdarzano PSL, teraz – już całkiem bez żenady – taką dyspozycyjnością chwałą się Bezpartyjni Samorządowcy. Ale i oni oczywiście jakąś zasłonę dymną muszą postawić. W tym przypadku jest to dobro ich lokalnego środowiska. I to by można było jeszcze zrozumieć. Natomiast trudno zrozumieć akceptację i wspieranie takiej egoistycznej postawy przez rządzącą nami partię, która musi dbać o interes wszystkich Polaków, a w nazwie ma nie tylko prawo, ale i sprawiedliwość. Bezczelność, z jaką o tym dzisiaj mówią działacze BS, każe z sentymentem wspominać pewną nieśmiałość, żeby nie powiedzieć – zażenowanie, z jakim tę swoją obrotowość ujawniali niegdyś działacze PSL.

 

]]>
https://www.andrzejdec.pl/bezpartyjni-samorzadowcy-w-sejmiku-dolnoslaskim-i-podatek-miedziowy/feed/ 0
ZWYCIĘZCA BIERZE WSZYSTKO? https://www.andrzejdec.pl/zwyciezca-bierze-wszystko/ https://www.andrzejdec.pl/zwyciezca-bierze-wszystko/#respond Sat, 10 Nov 2018 07:26:43 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1660 Wybory członków organów stanowiących samorządu, czyli mówiąc prosto – radnych sejmiku, powiatów i gmin – zakończone. Aktualna kadencja kończy się 16 listopada, więc pierwsze posiedzenia w nowej kadencji odbędą się dopiero po tym terminie, ale wśród nowo wybranych radnych już trwają przymiarki do tego, jak zorganizować pracę w nowej kadencji. W szczególności zaś, jak podzielić funkcje w prezydiach tych organów
i przewodniczących poszczególnych komisji.

Przy tej okazji wśród zwycięzców pojawia się pokusa, aby zagarnąć wszystkie funkcje dla siebie, a opozycję całkowicie pominąć. Na naszym terenie w kończącej się kadencji pokusie tej ulegli zarówno radni Sejmiku Podkarpackiego, jak i Rzeszowskiego Powiatu, w których niepodzielnie rządził PiS. Pomimo tego, że jest dobry przykład z góry: w polskim parlamencie od wielu lat opozycja otrzymuje swój przydział stanowisk. Tymczasem radni Sejmiku Podkarpackiego poszli nawet jeszcze dalej i spośród opozycji nie desygnowali nikogo zarówno do rad społecznych szpitali wojewódzkich, jak i do Związku Województw RP. Dla niepoznaki zrobili tylko wybieg polegający na tym, że wprawdzie zaoferowali opozycji funkcję jednego z wiceprzewodniczących, ale odrzucali kolejne zgłaszane kandydatury. A na koniec wybrali radnego, który swój kompletny brak lojalności wobec macierzystego klubu potwierdził startem w obecnych wyborach z list PiS-u. Chlubnym wyjątkiem była jedynie Rada Miasta Rzeszowa, gdzie opozycyjni radni PiS, wprawdzie nie do końca proporcjonalnie, ale otrzymali pewną pulę stanowisk.

Przed radnymi Rzeszowa stoi, więc dylemat: kontynuować swoją dotychczasową dobrą praktykę, czy, powołując się na przykłady idące z województwa czy powiatu, potraktować radnych PiS tak samo, jak ich koledzy do tej pory traktowali swoją opozycję. Wiele może tu zależeć od tego, jakie będzie w nowej kadencji postępowanie radnych sejmiku i powiatu. Jeżeli nic się nie zmieni, to można się zasadnie obawiać, że ten fatalny polityczny obyczaj może się przenieść również do Rady Miasta Rzeszowa.

]]>
https://www.andrzejdec.pl/zwyciezca-bierze-wszystko/feed/ 0
Wybory Rady Miasta Rzeszowa https://www.andrzejdec.pl/wybory-rady-miasta-rzeszowa/ https://www.andrzejdec.pl/wybory-rady-miasta-rzeszowa/#respond Wed, 24 Oct 2018 16:19:49 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1655 Prawdopodobny skład Rady Miasta Rzeszowa po wyborach z 21 października 2018 r: Rada VIII

]]>
https://www.andrzejdec.pl/wybory-rady-miasta-rzeszowa/feed/ 0
Wododział Strugu https://www.andrzejdec.pl/wpis-testowy/ https://www.andrzejdec.pl/wpis-testowy/#respond Fri, 12 Oct 2018 10:36:10 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1633 Jakiś czas temu wymyśliłem, a potem zrealizowałem rowerowy objazd wododziału Doliny Strugu. Strug to rzeka, która ma swoje źródła na południowy wschód od Rzeszowa i wpada do zalewu na Wisłoku. Idea polega na tym, żeby wyjechawszy raz na grzbiet, potem już z niego w miarę możliwości do żadnej doliny nie zjeżdżać. Rzecz okazała się nie zawsze prosta, a w niektórych miejscach chyba niemożliwa, ale w dużej mierze się udała.

Oczywiście, nie byłem w stanie przejechać tej trasy za jednym zamachem, bo to miała być rekreacja, a nie wyczyn, wiec podzieliłem ją na części. Wygląda na to, że mogłyby być dwie. Każdą z nich przejechałem dwa razy, trochę je przy okazji modyfikując. Za każdym razem kończyłem w Dylągówce skąd już potem główną drogą do Rzeszowa. Dodać warto, że trasa jest urozmaicona, bo przebiega zarówno po dość ruchliwej szosie, jak i drogach polnych, leśnych ścieżkach z wyznaczonym szlakiem turystycznym, czy wręcz w poprzek lasu bez żadnej drogi.  A po jej „zaliczeniu”  można pomyśleć o wododziałach następnych dopływów Wisłoka. Co będzie o tyle łatwiejsze, że one przecież są dla kolejnych rzeczek wspólne. Polecam.

Zachęcony przez jednego z internautów w 2016 roku sporządziłem opis części południowej tej trasy. W 2018 go poprawiłem. Unikając błądzenia z pierwszego przejazdu, wyszło mi 85 km, ale ze względu na warunki terenowe wymaga to sporo czasu.  Opis jest (albo za chwilę będzie) poniżej. Może ktoś zechce skorzystać.

Część północna jest krótsza, ale jej opisanie wymaga jeszcze jednego przejazdu, bo nie wszystko już pamiętam. Więc pewnie w maju przyszłego roku.

 

]]>
https://www.andrzejdec.pl/wpis-testowy/feed/ 0
WYCIECZKA (ROWEROWA?) WODODZIAŁEM STRUGU – część południowa https://www.andrzejdec.pl/wycieczka-rowerowa-wododzialem-strugu-czesc-poludniowa/ https://www.andrzejdec.pl/wycieczka-rowerowa-wododzialem-strugu-czesc-poludniowa/#respond Fri, 12 Oct 2018 09:41:54 +0000 https://www.andrzejdec.pl/?p=1645 W Rzeszowie od mostu na Strugu w ulicy Kwiatkowskiego przez ul. Jana Pawła II na wprost w poprzek Budziwojskiej, na rozwidleniu w prawo i zaraz potem w lewo w ulicę Potoki, która po chwili zakręca w prawo i nią prosto pomimo skończenia się asfaltu, stromo aż do leśniczówki i do drogi z Budziwoja do Hermanowej. Ten ostatni odcinek równie dobrze można pokonać nie skręcając w lewo w ulicę Potoki, tylko prosto do ulicy Studzionki, którą do lasu ze słynną kapliczką w Przylasku, potem stromo przez las do asfaltu, na którym szlak Green Velo. Za którym w lewo.

Tu spotykamy szlak rowerowy Green Velo i nim krótko tą drogą w lewo, żeby za chwilę ją opuścić i dalej Green Velo w prawo przez pola aż do rozstajów koło kapliczki pod okazałą lipą. Tu za szlakiem rowerowym w lewo. Ten po chwili zaczyna opadać w lewo. Dobrze jest znaleźć jakąś ścieżkę w prawo (jest taka wąska między ogrodzeniami), żeby się przedostać do drogi z górnej Hermanowej do Straszydla (gdyby się nie udało, to za szlakiem Green Velo też dojedziemy). Tam ponownie znajdujemy Green Velo i nim, w kierunku widocznej na skraju lasu leśniczówki Hermanowa, gdzie okazały dąb i świetne miejsce na odpoczynek.

Dalej wjeżdżamy prostą drogą w las. Teraz konsekwentnie za szlakiem rowerowym, a kiedy po lewej stronie pojawiają się pola i zabudowanie, na rozwidleniu lekko w prawo w dół. W lesie zadaszenie dla odpoczywających, a po wyjechaniu z niego dalej, aż do miejsca, w którym MOR. Zaraz potem szlak skręca w lewo. My jedziemy nadal prosto w kierunku Lecki, ale po pierwszym zjeździe w dół i krótkim podjeździe, nie dojeżdżając do wsi, skręcamy w prawo i drogą grzbietową przez pola (uprawy aronii) aż do asfaltowej drogi Straszydle-Lecka. Nią krótko w lewo (na południe), ale na jej zakręcie w lewo zjeżdżamy z asfaltu i jedziemy prosto ku widocznemu przekaźnikowi telefonii komórkowej. Mijając leżącą po prawej stronie kolejną leśniczówkę, jedziemy prosto w las aż do jego krańca na grzbiecie z rozległym widokiem na południe. Tu spotykamy żółty szlak turystyczny i skręcamy nim w lewo wzdłuż lasu (początkowo asfaltem), cały czas na wschód przez las lub na jego skraju. Po drodze ładna kapliczka, gdzie też warto odpocząć. Szlak w pewnym momencie skręca w prawo, w kierunku południowym pod znajdującym się z prawej wzgórzem Wilcze z wieżą i krzyżem. Warto tam wyjechać dla rozległego widoku.

Następnie szlak schodzi w lewo na wschód do lasu, my zaś jedziemy nadal prosto na południe. Tu już droga bita, a chyba nawet asfaltowa, ale niedługo się nią cieszymy, bo kiedy, skręca ostro w prawo, jedziemy prosto i od razu szukamy sposobu, aby skręcić w lewo na wschód i dojechać do przystanku PKS Ryta Górka na drodze nr 884. W 2016 mnie się to nie udało i zjechałem do Baryczy, żeby potem pracowicie wyjechać tą drogą do wspomnianego przystanku. Tam widać było zaczątki obiecującej drogi w przeciwnym kierunku, ale nie udało mi się wtedy tego sprawdzić. W 2018 poszło już lepiej, bo na tym kolanie drogi asfaltowej po prostu pojechałem (na ile z powodu wysokiej trawy się dało) właściwie bez wyraźniej drogi w lewo w kierunku wschodnim, aż trafiłem na niezłą grzbietową drogę, pod koniec obok krzyża, którą dojechałem do asfaltu i przystanku Ryta Górka.

Na drogę wojewódzką nr 884 wyjeżdżamy w lewo i nią 9 kilometrów aż do skrzyżowania z drogą wiodącą na północ do Futomy – na mapie to miejsce nosi nazwę Łazek. Skręcamy w lewo w tę drogę i za chwilę znowu spotykamy Green Velo, który odchodzi w prawo, my zaś jedziemy nim kawałek na północ, i dość szybko skręcamy ostro w prawo w polną, miejscami zarośnięta drogę na wschód. Nią – pomimo pewnych wątpliwości, konsekwentnie, po części przez wysoką trawę, albo leśne błoto, aż droga się skończy na szutrowej drodze poprzecznej, wyłożonej przysypanymi tym szutrem plastikowymi wzmocnieniami. Nią w lewo na północ z lekkim odchyleniem na zachód, aby po dłuższym czasie, kiedy już trochę w dół, skręcić w prawo skos w drogę polną. Za nią pojawiają się pierwsze od pewnego czasu zabudowania, a potem asfalt, który wyprowadza nas na przełęcz w Piątkowej Górnej na drodze Błażowa –Dynów. Tu lekko w prawo i zaraz w lewo do góry aż do grzbietu nad Dylągówką i Hyżnem. Tam spotykamy czarny szlak turystyczny.

Na grzbiecie w prawo (po chwili czarny szlak odchodzi w lewo do zagrody agroturystycznej Antosiówka w „Boskiej Dolinie”), a my nadal prosto, szeroką polną drogą, ale po dojechaniu do lasu nie wolno odbić na prawo, tylko trzeba wjechać bardziej w lewo w las, gdzie typowa zapora uniemożliwiająca wjazd do lasu osobom niepożądanym przez leśników. Stąd leśną, coraz szerszą drogą, aż do asfaltu i nim kilkaset metrów. Kiedy droga zacznie się obniżać i zakręci lekko w prawo, trzeba wjechać w lewo w las (np. drogą pośrodku młodego gęstego lasu jodłowego, albo zaraz za nim). Nią prosto, przez chwilę dość stromo w dół następnie płasko i znowu stromiej ze skrętem w lewo do wyraźnego siodła w lesie. Z niego na prawo i dalej prosto na wschód, chwilami słabo widoczną drogą (albo i bez niej) aż do wyniesienia i do granicy lasu za nim. Stąd jeszcze trochę przez pole do drogi poprzecznej i nią w lewo najpierw w dół, do siodła i potem pod górę do drogi krajowej nr 877 do Dynowa. W ten sposób można uznać, że południowa część wododziału została zaliczona. Jeśli chciało by się dojechać do zagrody Antosiówka, to po wyjechaniu z siodła na grzbiet i przed dojechaniem do drogi nr 877 można skręcić w lewo i prawym zboczem dolinki, do tej zagrody dojechać. Można tam zawsze (no może prawie) liczyć na herbatę i chwilę odpoczynku. Szczególnie gdyby się powołać na mnie.

Powodzenia.

]]>
https://www.andrzejdec.pl/wycieczka-rowerowa-wododzialem-strugu-czesc-poludniowa/feed/ 0